بازدید هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، با توجه به شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بازدید هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان با حضور مسئولین محترم دانشگاه به ریاست سرکار خانم اصحابی معاونت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در تاریخ ۴ آبان ماه سال ۱۴۰۱ صورت گرفت. در این بازدید، توضیحات مرتبط توسط مسئولین مرکز به هیئت نظارت و ارزیابی ارائه و در ادامه از بخشهای مختلف مرکز شامل فضا و امکانات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی بازدید به عمل آمد.