بازدید جناب آقای دکتر نظری سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، بازدید جناب آقای دکتر نظری، سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا با حضور جناب آقای دکتر محمدیان سمنانی، سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان، جناب آقای مهندس طحان، مسئول محترم واحد نظارت و ارزیابی و دکتر گلستانی، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در روز دوشنبه مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت.
در این جلسه گزارش اقدامات مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در حوزه های مختلف توسط مسئول مرکز ارایه و در پایان ضمن بازدید میدانی از محیط و امکانات مرکز، در خصوص چالش های پیش رو و نقاط قوت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.