بازدید هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، با توجه به شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بازدید هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ادامه مطلب…